KARNAS İÇECEK GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KURUMSAL İNTERNET SİTESİ TALEP SAHİPLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

  • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(6698 sayılı kanun) uyarınca , kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Karnas İçecek Gıda Ticaret Ltd Şti tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla ve benzer amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde  belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir;

*Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

*Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

*Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, personel temin süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

  • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

  • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, Şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

  • Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda; Şirket, niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçeyi Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@herbandtea.co adresine gönderebilirsiniz