UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca internet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1- KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI ‘nın , ALICI’ya satışını yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun- Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2-SATICI BİLGİLERİ

UNVAN: KARNAS İÇECEK GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: KÜLTÜR MAH. 1377 SOK. NO:5 ALSANCAK/İZMİR

MERSİS NO: 0524137963500001

E-MAIL: info@herbandtea.co

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.herbandtea.co sitesine üye olan kişinin, üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

 • Ürünlerin içindekiler, temel bilgiler, hazırlanış önerileri ve kullanımları Web Sitesi’nde belirtilmektedir.
 • Listelenen ve Web Sitesi’nde ilan edilen fiyatlar, KDV dahil satış fiyatlarıdır. KDV oranları %1 ve kargo için %18’dir.
 • Web Sitesi’nde belirtilen fiyatlar ve/veya indirimler ve/veya ödeme aşamasında vuku bulacak indirimlere dair vaatler Web Sitesi’nde bu hususlara ilişkin bilgilendirmelerde güncelleme yapılana kadar geçerlidir. Ancak, süreli olarak ilan edilen hususlara ilişkin bilgilendirmeler Web Sitesi’nde kalsa dahi bilgilendirmede belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 • Sistem hatalarından meydana gelebilecek fiyat veya indirim yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Böyle bir durum oluşması halinde SATICI girilmiş siparişleri geriye dönük iptal edebilir ve hiçbir şekilde bir sorumluluk kabul
 • Ödemeler kredi kartı ile yapılır.
 • Alıcı, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır. Bu çerçevede, Web Sitesi üzerinden SATICI tarafından gerçekleştirilen satışlar, işbu Sözleşme’nin Taraflar’ı yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. Bu kapsamda bankanın yaptığı taksit nedeniyle uygulayacağı faizler vb. de banka ile alıcı arasındadır.
 • Ürünün tesliminden sonra herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmediğinin veya ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödemediğinin anlaşılması halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olan Ürünler’i 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya Bu halde Ürünler SATICI’ya gereğince teslim edilmezse SATICI’nın ürünlerin bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi- kanuni hakları saklıdır.
 • Ürünler’in tesliminden önce herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmediğinin veya ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödemediğinin anlaşılması halinde, SATICI Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

 • ALICI, Madde 3 ‘ te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan
 • Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI ‘nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim Bu süre ALICI ‘ ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
 • Sözleşme konusu ürün , ALICI ‘ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise , teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz .
 • SATICI sözleşme konusu ürünün kullanım süresi içerisinde, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden
 • Sipariş konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul
 • Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde , ALICI ‘nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya iade edilmesi zorunludur. Bu taktirde nakliye giderleri ALICI ‘ya
 • SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI ‘ ya bildirmekle yükümlüdür. Bu taktirde ALICI siparişin iptal edilmesini , sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini , ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI ‘nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin aşağıdaki 9. Maddesi uyarınca; ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmekle ALICI, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini beyan ve kabul eder.

Cayma hakkını kullanmak isteyen ALICI, süresi içerisinde SATICI’ya bu hakkını kullanacağına ilişkin yazılı bir bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim e-mail yoluyla Satıcı’nın web sitesinde belirtilen info@herbandtea.co adresine yapılacaktır.

Satıcı, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracı üzerinden iade edecektir.

ALICI, cayma hakkını kullanarak iade edeceği Ürün’ü, Ürün’ü kendisine ulaştıran Kargo aracılığıyla cayma bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu iade masraflarından SATICI sorumludur.

Cayma hakkı çay ve benzer ürünler için ancak ve ancak teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olmayan mallar için geçerlidir. Aksi takdirde iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayacaktır. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/e)

Ayrıca , tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen , niteliği itibari ile hızlı bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 7.ÖDEME ŞEKLİ VE TEMERRÜT

 • ALICI, satın alacağı ürünlerin bedelini mobil uygulama ve/veya web sitesi aracılığıyla ödeyecektir.
 • ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt
 • SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır.
 • Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması banka inisiyatifindedir.
 • Bankaya iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi/taksit sayısı ALICI’nın bankası tarafından sağlanmaktadır.

MADDE 8.DELİL ANLAŞMASI

ALICI, iş bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9.MUHTELİF HÜKÜMLER

 • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
 • Satıcı’nın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.
 • İş bu sözleşmenin uygulanmasında , Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın resmi adresindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 10. SONUÇ

Siparişin sonuçlanması durumunda, ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.