KARNAS İÇECEK GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (HERBANDTEA.CO) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1.1.POLİTİKANIN AMACI

Bu Politika’nın temel amacı, Şirketimiz tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda  bulunmak,  bu  kapsamda  müşterilerimiz,  potansiyel  müşterilerimiz,  çalışan adaylarımız,  şirket  hissedarlarımız,  şirket  yetkililerimiz,  ziyaretçilerimiz,  işbirliği  içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

1.2.POLİTİKANIN KAPSAMI

Bu  Politika;  müşterilerimizin,  potansiyel  müşterilerimizin,  çalışan  adaylarımızın,  şirket hissedarlarının,  şirket  yetkililerinin,  ziyaretçilerimizin,  işbirliği  içinde  olduğumuz  kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

1.3.POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle  uygulama  alanı  bulacaktır.  Yürürlükte  bulunan  mevzuat  ve  Politika  arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların Şirketimiz uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak  düzenlenmesinden  oluşturulmuştur.  Şirketimiz,  KVK  Kanunu’nda  öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir.

1.4.POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

Şirketimiz tarafından düzenlenen iş bu politika 21.11.2021 tarihlidir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika  Şirketimizin  internet  sitesinde  (www.herbandtea.co)  yayımlanır  ve  kişisel  veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

*Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

*Şirketimiz,  kişisel  verilerin  tedbirsizlikle  veya  yetkisiz  olarak  açıklanmasını,  erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

*Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasını sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar nezdinde farkındalıkları arttırmakta; iş ortakları ve tedarikçilerin KVK kanuna uygun kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunması yönünde

*Şirketimizin veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Şirketimizin tedarikçi,  iş  ortağı  gibi  çeşitli  sıfatlarla  ilişkide  olduğu  veri  işleyen  kurumlara  veri  işleme konusunda  gerçekleştirdikleri  faaliyetin  niteliğiyle  uyumlu  bir  şekilde  sözleşmesel  olarak yükletilmektedir.

*Şirketimiz,  kişisel  verilerin  güvenli  ortamlarda  saklanması  ve  hukuka  aykırı  amaçlarla  yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

*Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

*Şirketimiz,  KVK  Kanunu’nun  12.  maddesine  uygun  olarak  işlenen  kişisel  verilerin  kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

2.2. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ

Kişisel  veri  sahipleri  aşağıda  sıralanan  haklarına  ilişkin  taleplerini  yazılı  olarak  Şirketimize iletmeleri  durumunda  Şirketimiz  niteliğine  göre  en  geç  otuz  gün  içinde  ücretsiz  olarak sonuçlandırmaktadır.  Ancak,  işlemin  ayrıca  bir  maliyeti  gerektirmesi  hâlinde,  Şirketimiz tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahipleri;

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel  verilerin  işlenme  amacını  ve  bunların  amacına  uygun  kullanılıp  kullanılmadığını öğrenme,

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*KVK  Kanunu  ve  ilgili  diğer  kanun  hükümlerine  uygun  olarak  işlenmiş  olmasına  rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen  verilerin  münhasıran  otomatik  sistemler  vasıtasıyla  analiz  edilmesi  suretiyle  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel  verilerin  kanuna  aykırı  olarak  işlenmesi  sebebiyle  zarara  uğraması  hâlinde  zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı  içeren  talebinizi;  www.herbandtea.co  adresindeki  formu  doldurarak,  formun imzalı  bir  nüshasını KÜLTÜR MAHALLESİ 1377 SOKAK NO:5 ALSANCAK/İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK  Kanunu’nda  belirtilen  diğer  yöntemler  ile  gönderebilir  veya  ilgili  formu info@herbandtea.co adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

2.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVK  Kanunu  ile  bir  takım  kişisel  verilere,  hukuka  aykırı  olarak  işlendiğinde  kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek,  vakıf  ya  da  sendika  üyeliği,  sağlık,  cinsel  hayat,  ceza  mahkûmiyeti  ve  güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanmaktadır.

2.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirketimiz,  KVK  Kanunu’nun  10.  maddesine  uygun  olarak,  kişisel  verilerin  elde  edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında bilgi talep etme de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Bunun  yanında  Şirketimiz  KVK  Kanundaki  tüm  hususlar  ile  başta  “Hukuka  ve  dürüstlük” kuralına uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu Politika belgesi başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır. Ayrıca Şirketimiz ilgili kişileri; kişilerin “açık rıza” sına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere kendi faaliyetleri ve kanundaki hususlar hakkında birçok farklı yöntemlerle de bilgilendirmede bulunmaktadır.

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

*Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve  dürüstlük  kuralına  uygun  hareket  etmektedir.  Bu  kapsamda  Şirketimiz,  kişisel  verilerin işlenmesinde  orantılılık  gerekliliklerini  dikkate  almakta,  kişisel  verileri  amacın  gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

*Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

*Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz,  meşru  ve  hukuka  uygun  olan  kişisel  veri  işleme  amacını  açık  ve  kesin  olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

*İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz,  kişisel  verileri  belirlenen  amaçların  gerçekleştirilebilmesine  elverişli  bir  biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden  kaçınmaktadır.  Örneğin,  sonradan  ortaya  çıkması  muhtemel  ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

lgili  Mevzuatta  Öngörülen  veya  İşlendikleri  Amaç  için  Gerekli  Olan  Süre  Kadar Muhafaza Etme

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli  olan  süre  kadar  saklamaktadır.  Sürenin  bitimi  veya  işlenmesini  gerektiren  sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3.2.  KİŞİSEL  VERİLERİ,  KVK  KANUNU’NUN  5.  MADDESİNDE  BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLEME

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

*Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, müşteri, potansiyel müşteri ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

*Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri  sahibinin  kişisel  verileri,  kanunda  açıkça  öngörülmesi  halinde  hukuka  uygun  olarak işlenebilecektir.

*Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya  beden  bütünlüğünü  korumak  için  kişisel  verisinin  işlenmesinin  zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

*Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına  ait  kişisel  verilerin  işlenmesinin  gerekli  olması  halinde  kişisel  verilerin  işlenmesi mümkündür.

*Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin  veri  sorumlusu  olarak  hukuki  yükümlülüklerini  yerine  getirmesi  için  işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

*Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

*Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

*Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri  için  veri  işlemesinin  zorunlu  olması  halinde  veri  sahibinin  kişisel  verileri işlenebilecektir.

3.3.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri ‘özel nitelikli’ olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından, özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir;

*Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

*Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu  sağlığının  korunması,  koruyucu  hekimlik,  tıbbi  teşhis,  tedavi  ve  bakım  hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

3.4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz  hukuka  uygun  olan  kişisel  veri  işleme  amaçları  doğrultusunda  gerekli  güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere  (üçüncü  kişi  şirketlere,  grup  şirketlerine,  üçüncü  gerçek  kişilere)  aktarabilmektedir. Şirketimiz  bu  doğrultuda  KVK  Kanunu’nun  8.  maddesinde  öngörülen  düzenlemelere  uygun hareket etmektedir.

3.5.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili  kanun  hükümlerine  uygun  olarak  işlenmiş  olmasına  rağmen,  işlenmesini  gerektiren sebeplerin  ortadan  kalkması  hâlinde  Şirketimizin  kendi  kararına  istinaden  veya  kişisel  veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Bu kapsamda Şirketimiz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine  uygun  davranmak  üzere  ilgili  iş  birimlerini  eğitmekte,  görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

Şirketimiz  sahibi  olduğu  internet  sitelerinde;  bu  siteleri  ziyaret  eden  kişilerin  sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş  içerikler  gösterebilmek  ve  çevrimiçi  reklamcılık  faaliyetlerinde  bulunabilmek maksadıyla  teknik  vasıtalarla           site içerisindeki internet  hareketlerini kaydedilmektedir.

Şirketimizin  yapmış  olduğu  bu  faaliyetlere  ilişkin  kişisel  verilerin  korunması  ve  işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar ilgili internet sitelerinin ‘İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’ metinleri içerisinde yer almaktadır.